Inventering av strandäng och Badviksängen

Under sommaren genomfördes florainventeringar av strandängen och Badviksängen. Rapporterna hittar ni här
>>Sidan om strandängsprojektet
>>Sidan om naturreservatet inkl Badviksängen

På strandängen hittades 64 arter varav 4 hävdgynnade; gullviva, gåsört, prästkrage och äkta johannesört. Mer och hårdare hävd krävs för att gynna fler arter.

På Badviksängen hittades fyra arter som trivs i välhävdad ängsmark; darrgräs, hö-/ängsskallra, vildlin och jungfrulin som alla kräver välhävdade marker för att klara konkurrensen mot gräs och andra högväxta örter. Det är kul att konstatera att dessa arter finns inom ängen men mer hävd behövs för att stärka naturvärderna ytterligare.